Algemene verkoopvoorwaarden

preambule 

De producten zijn gereserveerd voor particulieren en worden op de markt gebracht via de website (http://www.lilypousse.com). 

Artikel 1: Object 

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van de partijen in verband met de online verkoop van Producten aangeboden door de Verkoper.

Deze algemene verkoopvoorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle producten die te koop worden aangeboden op www.lilypousse.com. De verkoper behoudt zich het recht voor deze op elk moment te wijzigen door een nieuwe versie op zijn website te publiceren. De toepasselijke GTCS zijn dan die welke van kracht zijn op de datum van betaling van de bestelling. Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap op het volgende adres: www.lilypousse.com

Door te bestellen op de site verklaart de klant kennis te hebben genomen van alle huidige algemene verkoopvoorwaarden en deze zonder enige beperking of voorbehoud te aanvaarden. De Klant verklaart juridisch te kunnen contracteren volgens de Belgische wetgeving of de natuurlijke of rechtspersoon waarvoor hij zich verbindt rechtsgeldig te vertegenwoordigen. Tenzij het tegendeel is bewezen, vormt de door het bedrijf geregistreerde informatie een bewijs van alle transacties. 

Artikel 2: Prijs 

De prijzen van de producten die via de internetsites worden verkocht, zijn aangegeven in euro's. Ze worden aangeduid als alle belastingen die zijn vermeld op de pagina's van productomschrijvingen en op de bestelpagina van de producten, en exclusief verzendkosten. Bezorgkosten zijn de verantwoordelijkheid van de klant. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om zijn prijzen te allen tijde te wijzigen voor de toekomst. De telecommunicatiekosten die nodig zijn om toegang te krijgen tot de websites van het Bedrijf zijn de verantwoordelijkheid van de Klant. 

Artikel 3: Online afsluiten van het contract 

De klant moet een reeks stappen volgen die specifiek zijn voor elk product dat de verkoper aanbiedt om zijn bestelling uit te voeren: keuze van het product of producten, vermelding van de essentiële gegevens van de klant (identificatie, adres ...), aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, Verificatie van de elementen van de bestelling, keuze van de levering, follow-up van de instructies voor de betaling. De klant ontvangt per e-mail een orderbevestiging en bankgegevens als het een overdracht betreft. Voor geleverde producten wordt deze levering uitgevoerd naar het adres dat door de klant is opgegeven. Met het oog op de uitvoering van de bestelling verbindt de klant zich ertoe zijn waarheidsgetrouwe identificatie te vermelden. De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren, bijvoorbeeld voor een abnormaal verzoek, 

Artikel 4: Producten en Diensten

 De essentiële kenmerken van de producten en hun respectieve prijzen worden beschikbaar gesteld aan de koper op de website van het bedrijf. Deze producten worden aangeboden binnen de limieten van beschikbare voorraden. De indicaties over de beschikbaarheid van het product staan ​​op de website www.lilypousse.com op het moment dat u de bestelling plaatst. Deze informatie is echter slechts indicatief en er kan een verschil bestaan ​​met de exacte waarde van de aandelen. Als alle of een deel van de artikelen niet beschikbaar zijn, wordt de klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte gebracht en wordt voorgesteld om te kiezen tussen wachten, een ander item kiezen of de kosten van niet-beschikbare artikelen van de bestelling volledig terug te betalen. De beschikbare items worden normaal geleverd, tenzij specifiek verzocht door de klant tijdens dit contact.

Artikel 4.1: Bestelling

De website www.lilypousse.com biedt verschillende producten. Om een ​​product te kopen, klikt u op de productkaart van uw keuze, selecteert u het formaat en de kleur en klikt u op "aan winkelwagen toevoegen". De klant moet dan zijn bestelling bevestigen en de betaling uitvoeren.

In geval van een eerste bestelling heeft de klant de verplichting om een ​​account aan te maken. Hiervoor moet de klant zijn persoonlijke gegevens invoeren.

Artikel 4.2: Retour en claim

De klant heeft een termijn van 14 dagen vanaf de ontvangst van zijn bestelling om het product terug te sturen naar Lily Pousse, Rue du harig nr. 27 1301 Bierges, België. 

Het retouretiket kan per e-mail worden aangevraagd op sophie@lilypousse.com of per telefoon op +32 (0) 479 / 81.26.19.

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen met betrekking tot naleving en verborgen gebreken, retourneert de Verkoper de defecte producten of ruilt deze in of uit die niet overeenstemmen met de bestelling. 

Alleen ongedragen kleding, in perfecte staat, compleet (accessoires, instructies) en in de originele verpakking worden geaccepteerd. Een kledingstuk dat beschadigd is of geen originele verpakking heeft, wordt niet terugbetaald.

Behalve in geval van een defect product of niet in overeenstemming met de bestelling, zullen de levering en terugzending van het product in rekening worden gebracht aan de klant en worden afgetrokken van de prijs van de bestelling voordat deze wordt terugbetaald.

Artikel 5: clausule van eigendomsvoorbehoud 

De producten blijven het eigendom van het bedrijf tot de volledige betaling van de prijs. 

Artikel 6: Leveringsvoorwaarden

De producten worden afgeleverd op het afleveradres dat bij de bestelling is opgegeven. De tijd gespecificeerd door b-post houdt geen rekening met de voorbereidingstijd van de bestelling. Voor de volledige periode moet de klant verwijzen naar de opgegeven tijd voor informatie op het productblad (zie artikel 4). Wanneer de klant meerdere producten tegelijkertijd bestelt, kunnen ze verschillende levertijden hebben. Dit is de langste tijd waarmee rekening moet worden gehouden. Lily Pousse kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging in de aflevering vanwege de vervoerder.

De Verkoper herinnert eraan dat op het moment dat de Klant fysiek de producten bezit, de risico's van verlies of beschadiging van de producten aan hem zijn overgedragen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de vervoerder op de hoogte te stellen van eventuele reserveringen met betrekking tot het geleverde product. 

Artikel 7: Betaling

7.1 De klant is verplicht om de bestelling, voorafgaand aan de levering, onmiddellijk de volledige prijs van het product of de producten, inclusief de vooruitbestelling van de producten, te betalen. Alleen de volgende betaalmethoden worden geaccepteerd voor online betaling:

•  Creditcards: Visa / Mastercard

•  Debetkaarten: Bancontact / Mistercash

•  Bankoverschrijving naar de rekening van Lily Pousse BE46 0018 4632 1036

Als de klant kiest voor betaling via overschrijving, worden de bestelde goederen gereserveerd voor een periode van 5 werkdagen. Als de betaling aan het einde van de 5 werkdagen na de dag van de bestelling de bankrekening van Lily Pousse niet heeft bereikt, wordt de bestelling geannuleerd. De voorbereiding van de bestelling zal worden gedaan zodra de betaling is ontvangen.

7.2 In het geval van verdenking van fraude, behoudt Lily Pousse zich het recht voor om een ​​procedure van aanvullende informatie tegen de klant in te leiden door verschillende rechtvaardigingsgronden te vragen en, volgens deze procedure, een bestelling of levering te annuleren of op te schorten.

Artikel 8: Garantie

8.1 Niet-naleving - verborgen gebreken

8.1.1 Als de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumentenproducten van toepassing is op de verkoop:

De verkochte producten zijn gedurende een periode van twee jaar gegarandeerd tegen elk gebrek aan overeenstemming in de zin van die wet, vanaf de levering van het product door Lily Pousse aan de klant.

De klant moet het gebrek aan naleving aan Lily Pousse melden binnen twee maanden vanaf de dag dat hij het gebrek vaststelde, door middel van een aangetekende brief.

In geval van gebrek aan overeenstemming in de zin van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument, in het geval van de verkoop van consumentenproducten, heeft de klant het recht, tenzij het onmogelijk of onevenredig is, van Lily te eisen Duwt de reparatie van het product of de vervanging ervan als de grondstoffen beschikbaar zijn, allemaal binnen een redelijke termijn en zonder enige kosten of groot ongemak voor de klant.

Als de klant geen recht heeft op reparatie of vervanging van het product, of als Lily Pousse de reparatie of vervanging niet binnen een redelijke termijn of zonder groot ongemak voor de klant heeft uitgevoerd, hebben deze laatste het recht om Lily Pousse verplichten om de prijs adequaat te verlagen of, in het geval van een ernstig gebrek, om het contract te beëindigen, met uitsluiting van enige vordering tot aanvullende schadevergoeding.

Deze clausule sluit niet uit dat verborgen gebreken van het verkochte worden gegarandeerd, zoals voorzien in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek en in artikel 9.1.2 van deze algemene voorwaarden.

De garantie dekt niet de normale slijtage van het product, noch het defect als gevolg van een abnormaal, foutief of nalatig gebruik van het product.

8.1.2 Indien de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumentenproducten niet van toepassing is:

Verborgen gebreken worden gedekt door de contractuele garantie voor een periode van een jaar, vanaf de levering van het product door Lily Pousse aan de klant.

De klant moet Lily Pousse zo snel mogelijk per aangetekende brief op de hoogte stellen van het gebrek, en in elk geval binnen dertig dagen vanaf de dag waarop hij dit defect ontdekte of had moeten opmerken.

Als de reparatie technisch onmogelijk blijkt, zullen de partijen overeenstemming bereiken over de meest geschikte manier om de gebreken of niet-naleving te verhelpen, namelijk de terugbetaling van een deel van de aankoopprijs, of de vervanging van het product, of de resolutie van de verkoop, zonder dat de klant een andere vergoeding kan eisen.

Na een jaar is de wettelijke garantie van toepassing als het verborgen gebrek bestond op het moment van levering en op voorwaarde dat het product ongeschikt is voor het gebruik waarvoor het bedoeld is of dat het daalt substantieel gebruiken.

De garantie dekt niet de normale slijtage van het product, noch het defect als gevolg van een abnormaal, foutief of nalatig gebruik van het product.

8.2 Duidelijke gebreken      

 De producten zijn alleen tegen zichtbare gebreken gegarandeerd onder de inachtneming van artikel 4.2 van deze algemene voorwaarden.

8.3 Beperkingen                 

Lily Pousse is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van de verkochte producten, ongeacht of de schade is toegebracht aan de klant, zijn producten of aan derden, zelfs tijdens de garantieperiode.

Bijgevolg, lelie groeit aansprakelijk voor alle schade en belang voor persoonlijke ongevallen, schade aan eigendommen afzonderlijke prestaties verkocht, winstderving of enige andere schade die direct of indirect voortvloeien uit defecten mogelijk van invloed zijn deze voorraden.

In het geval dat Lily Pousse zijn aansprakelijkheid nog steeds zag, zou er alleen een schadevergoeding worden gehouden die niet hoger dan of gelijk aan de verkoopprijs van het product kan zijn.

De garantie dekt niet de normale slijtage van het product, noch het defect als gevolg van een abnormaal, foutief of nalatig gebruik van het product.

Geen enkele toepassing van de garantie kan leiden tot verlenging van de duur.

Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten 

Handelsmerken, domeinnamen, producten, software, afbeeldingen, video's, teksten of meer in het algemeen elk object van intellectuele eigendomsrechten zijn en blijven het exclusieve eigendom van de verkoper. Het GSC verleent geen overdracht van intellectuele-eigendomsrechten. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van deze goederen om welke reden dan ook is ten strengste verboden. 

Artikel 10: Overmacht 

De nakoming van de verplichtingen van de verkoper hieronder wordt opgeschort in het geval van een toevallige gebeurtenis of overmacht die de uitvoering ervan zou verhinderen. De verkoper zal de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van het optreden van een dergelijke gebeurtenis. 

Artikel 11: nietigheid en wijziging van het contract 

Als een van de bepalingen van het huidige contract werd geannuleerd, zou deze nietigheid niet leiden tot de nietigheid van de andere bepalingen die van kracht blijven tussen de delen. Elke contractuele wijziging is alleen geldig na een schriftelijke overeenkomst ondertekend door de partijen. 

Artikel 12: Bescherming van persoonsgegevens 

In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens te vragen, te openen, te wijzigen, tegen te werken en te corrigeren. Door zich te houden aan deze algemene verkoopvoorwaarden, gaat u ermee akkoord dat wij deze gegevens verzamelen en gebruiken voor de realisatie van dit contract. Door uw e-mailadres in te voeren op een van de sites van ons netwerk, ontvangt u e-mails met informatie en promotionele aanbiedingen met betrekking tot producten die zijn gepubliceerd door het bedrijf en zijn partners. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden. Het enige wat u hoeft te doen, is op de link aan het einde van de e-mails klikken of een verzoek sturen naar sophie@lilypousse.com. 

Intellectuele eigendom

Alle elementen van de website van "Lily Pousse" zijn en blijven de intellectuele en exclusieve eigendom van "Lily Pousse". Niemand is geautoriseerd voor het reproduceren, exploiteren, heruitzenden of gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs gedeeltelijk, elementen van de site die software, visueel of geluid zijn. Elke eenvoudige link of hypertext is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van "Lily Pousse".

Persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de wet met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden van 6 januari 1978, kan de informatie van persoonlijke aard met betrekking tot kopers worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking. "Lily Pousse" behoudt zich het recht voor om informatie over kopers te verzamelen, inclusief het gebruik van cookies, en om, indien gewenst, de verzamelde informatie naar zakenpartners te verzenden. Kopers kunnen zich verzetten tegen de openbaarmaking van hun gegevens door "Lily Pousse" op de hoogte te stellen. Evenzo hebben gebruikers het recht op toegang tot en rectificatie van gegevens die hen betreffen, in overeenstemming met de wet van 6 januari 1978.

Privacybeleid:

De informatie die in onze winkel wordt verzameld, wordt vastgelegd in een bestand dat door Lily Pousse is geautomatiseerd om het beheer van de klantenrekening, het beheer van klanttevredenheid (leveringen en uitwisselingen), statistische operaties, het gericht verzenden van commerciële aanbiedingen mogelijk te maken. 
Ze worden 18 maanden bewaard en zijn alleen voor Lily Pousse. 
In overeenstemming met de wet "Informatique et Libertés", kunt u uw recht op toegang tot uw gegevens uitoefenen en het rechtstreeks uit uw klantengebied corrigeren of verwijderen of door contact op te nemen met Sophie via e-mail: sophie@lilypousse.com.

Data Protection Officer:  Sophie Iweins: sophie@lilypousse.com

Artikel 13: Geschillen 

De contractuele relaties van Lily Pousse met de klant worden beheerst door Belgisch recht

Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn onder andere ontwikkeld vanuit een gratis en gratis model dat kan worden gedownload van de website https://www.donneespersonnelles.fr/